pondělí 7. listopadu 2011

Hodnocení znalosti cizího jazyka

S otevřením hranic uvnitř Evropy vznikla nutnost sjednotit srovnávání odlišných systémů kvalifikací v různých zemích Evropské unie.
Pro porovnání jazykové úrovně v různých státech a vzdělávacích systémech vydala Rada Evropy v roce 2001 obsáhlý dokument „Společný evropský referenční rámec pro jazyky“.

Dokument definuje šest úrovní pokročilosti vyžadované současnými standardy a umožňuje tak zpracování učebních osnov, srovnání jazykových zkoušek, kurzů apod.
Celý dokument je v původním znění možné najít na stránkách Rady Evropy nebo v češtině na stránkách MŠMT.

Společný evropský referenční rámec vymezuje 6 úrovní pokročilosti při studiu jazyka a dále mimo jiné popisuje schopnosti, které by měl student jazyka ovládat.Jaké jsou kategorie:
A – uživatel základů jazyka
A1 Breakthrough
A2 Waystage

B – samostatný uživatel
B1 Threshold
B2 Vantage

C – zkušený uživatel
C1 Effective Operational Proficiency
C2 Mastery


Tolik základní přehledná tabulka a nyní podrobně k jednotlivým úrovním.

UŽIVATEL ZÁKLADŮ JAZYKA
A1

Rozumí často užívaným každodenním výrazům a základním frázím umožňujícím mu
uspokojovat základní životní potřeby a umí takové výrazy a fráze používat. Umí představit sebe
a jiné, umí se ptát na osobní údaje, jako například kde někdo žije, koho zná a co vlastní, a umí
na podobné otázky odpovídat. Dokáže se jednoduše domluvit, pokud člověk, se kterým mluví,
hovoří pomalu a zřetelně a je ochoten mu pomoci.

A2
Rozumí větám a často užívaným výrazům týkajícím se každodenního života (například základní
osobní údaje a informace o rodině, nakupování, místo, kde žije, zaměstnání). Dokáže
komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích, které vyžadují jednoduchou,
přímou výměnu informací o důvěrně známých, často se opakujících záležitostech. Jednoduchým
způsobem umí popsat své vzdělání, své nejbližší okolí a věci týkající se bezprostředních potřeb

SAMOSTATNÝ UŽIVATEL
B1

V hlavních rysech rozumí informacím o důvěrně známých věcech, se kterými se pravidelně
setkává v práci, ve škole, ve volném čase apod., pokud jsou vyjádřeny zřetelným standardním
způsobem. Umí se vypořádat s většinou situací, které mohou nastat při cestování na území, kde
se daným jazykem hovoří. Umí vytvořit jednoduchý souvislý text o tématech, která dobře zná
nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat zážitky a události, sny, naděje a touhy a stručně
zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

B2
Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů jak s konkrétními, tak abstraktními náměty, včetně
odborné diskuse o oboru své specializace. Dokáže se dorozumět tak plynule a spontánně, že
může uspokojivě vést běžný dialog s rodilými mluvčími bez většího úsilí na obou stranách. Umí
sestavit jasný podrobný text o širokém okruhu témat, vysvětlit stanovisko k aktuálním
problémům a uvést výhody a nevýhody různých možností.

ZKUŠENÝ UŽIVATEL
C1

Rozumí širokému okruhu náročných delších textů a dokáže rozpoznat skrytý význam. Umí se
vyjadřovat plynule a spontánně, bez příliš zjevného hledání výrazů. Dokáže používat jazyk
pružně a účinně pro společenské, studijní a pracovní účely. Umí vytvořit jasný, dobře členěný
podrobný text o složitých tématech, prokázat uvědomělé užití zásad stavby textu, spojovacích
výrazů a prostředků vyjadřujících vazby v textu.

C2
Snadno rozumí prakticky všemu, co slyší nebo čte. Dokáže shrnout informace z různých
mluvených a psaných zdrojů, rekonstruovat argumenty a vysvětlení a souvisle je prezentovat.
Umí se vyjadřovat spontánně, velice plynule a přesně, přičemž rozlišuje jemnější významové
odstíny i ve složitějších situacích.

A vlastní test se skládá z písemné části, který provede zařazení testovaného do příslušné skupiny. Poté následuje ústní test, kdy testovaný dostává řadu strukturovaných otázek a podel toho jak reaguje se obtížnost stupňuje (nejde o 100 % gramatickou přenost, ale o komunikační hodnotu jazyka, který je testovaný schopen vyprodukovat ...). Testuje se plynulost projevu, rozsah slovní zásoby, výslovnost a celková srozumitelnost studentova projevu.

Žádné komentáře:

Okomentovat