neděle 8. ledna 2012

Genealogický výkladový slovníček (mini)

Máme tu zimu ... a čas se také věnovat cestičkám do historie.
A protože v matričních knihách je množství dnes již historických záznamů, dal jsem si sem prťavý mini slovníček pojmů ...

Několik základních historických a genealogických výrazů najdete níže ve výkladovém slovníčku.

berní rula
soupis poddaných usedlostí a pozemků, z nichž se platila berně nebo kontribuce. Platí pouze pro Čechy. Vychází z vrchnostenských příznání z roku 1654. Zaznamenává tyto údaje: panství, majitel, obec, příjmení, jméno, výměra rolí, doba osevu, vlastnictví potahu, chovaná zvířata. Jsou v ní uvedeny i různé další údaje.

chalupník
majitel chalupy a maximálně 1/4 lánu polí

dominikál
panská půda, kterou vrchnost obdělává na vlastní náklady

domkář
člověk vlastnící domek a k nemu malý pozemek, hospodařící na něm a na panských polích. Domkář nebo baráčník, který má jen barák bez polí.

domovské právo
právo na nerušený pobyt v dané obci, na důchodové nebo chudinské zaopatření. Člověk toto právo získával povětšinou dědičně v obci, kde se narodil, ale mohlo dojít k nabytí domovského práva jinými cestami, např. zažádáním na obci, kde člověk trvale bydlel.

domovský list
doklad dosvědčující domovské právo k určité obci

gruntovní knihy
pozemkové knihy, v nichž jsou sledovány majetkové transakce na jednotlivých gruntech (prodej, koupě, splácení, výměny atp.); 3 způsoby vedení PK - chronologicky (pro badatele dost obtížné, vytáhnout informace o jedné usedlosti z chronologicky jdoucích zápisů je složité, vyžaduje hodně času), věcně (do jedné slohy všechny koupě a prodeje, do další výměny, do další splátky atp.) a vložkově (pro badatele nejlepší způsob vedení PK, každá usedlost má určitý počet listů, kam byly zapisovány veškeré transakce týkající se daného gruntu). Jedná se o cenný pramen pro pátrání po rodinné historii v době, kdy ještě nebyly vedeny matriky.

kvitance
listina, kterou věřitel potvrzuje dlužníkovi, že od něho dostal plnění v plném rozsahu nebo určitou jeho část.

lán
základní plošná míra pro určování rozlohy usedlosti. Jedná se o míru s proměnlivou rozlohou - vždy záleží na kraji a době, kde a kdy se vyskytuje. Selský lán měl přibližně 18,5 hektaru (přesněji 18,6 ha), dále existovaly lány panský nebo kněžský. Od lánu se odvozují i názvy pro jednotlivé usedlosti (např. láník, 3/4láník, 1/4láník apod.).

láník (sedlák)
držitel dané výměry půdy. Odvozeny i další názvy 1/2láník, 1/4láník

odúmrť
právo odkázat majetek cizí osobě (nepříbuzné)

podruh
nájemník; poddaný, slouha, najímaný na různé práce, od pomoci na poli přes službu u panského dvora apod. Podruh, kdo ve vsi v cizím domě v podnájmu bývá a nemaje polí ni chalupy živí se jen prací rukou svých.

poplužní dvůr
vrchnostenský statek, stojící na dominikální půdě, který byl spravován přímo vrchností. Zde odváděli poddaní robotu (např. orba, zásev).

praví osedlí
sedlák, zahradník; mají podíl na rustikálu, který drží dědičně.

raabizace
hospodářská a správní reforma provedená za vlády Marie Terezie. Došlo k parcelaci dominikální půdy mezi poddané a převedení nepotřebných robot na peněžní platy. Schválena byla v březnu 1777. Její název je odvozen od jménarakouského dvorního rady Františka Antonína Raaba.

robota
povinnost poddaných odpracovat určitý počet dní v měsíci na panské půdě. Vázala se přímo k poddanské usedlosti, nikoli k jednotlivým osobám - s rostoucí velikostí usedlosti rostly i robotní povinnosti. V pozdější době byla nahrazována peněžními nebo naturálními platy.

rozrod
je genealogická tabulka uvádějící všechny potomky určité osoby nebo rodičovského páru. Někdy jen v mužské linii, tj. bez potomstva provdaných dcer.

rustikál
poddanská půda, rozparcelované pozemky obhospodařované jednotlivými poddanými.

rychtář
představený dané obce, ručil za dodržování povinností, vybírání poplatků. Mezi práva rychtáře bylo nižší soudnictví. Dosazován vrchností, později volen obyvateli obce.

šafář
správce organizující práci čeledi na panském dvoře

urbáře
soupis poddanských usedlostí určitého panství, který byl prováděn za účelem vyměření povinností vůči vrchnosti.

vejrunek
pravidelná splátka gruntu.

vyminkář
člověk žijící na výminku (část domu určená pro staré rodiče), v podstatě člověk v důchodu.

závdavek
záloha, peníze složené při nákupu gruntu, statku, chalupy apod.

Žádné komentáře:

Okomentovat